Ostatné

Ostatné informácie

 1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup komukoľvek na festival a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
 3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody.
 4. Všetky označenia návštevníka –  náramky, visačky a pod. sú majetkom organizátora do ukončenia festivalu.
 5. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 6. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, je na festivale zakázané, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez nároku na refundáciu nákladov.
 7. Vstup na festivalové pódium je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez nároku na refundáciu nákladov. Skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, je na festivale zakázané, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez nároku na refundáciu nákladov.
 8. Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov  je prísne zakázané.
 9. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.
 10. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania festivalu sklenené nádoby, nádoby pod tlakom, pyrotechnické predmety, sklenené fľaše, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Rovnako prísne je zakázané zakladať otvorený oheň, kdekoľvek na festivale.
 11. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.
 12. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových,fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané.
 13. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.
 14. Vo všetkých stanoch a objektoch v rámci festivalu platí prísny zákaz fajčenia.
 15. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
 16. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
 17. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.
 18. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.
 19. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.
 20. Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.
 21. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.
 22. V prípade zrušenia festivalu sa zakúpené lístky presúvajú do ďalšieho roka.