MAPA | LINE UP | PROGRAM | UBYTOVANIE A DOPRAVA | AKTIVITY

 

Všeobecné informácie


Festivalový areál bude otvorený nepretržite v piatok 31.08. od 12:00, v sobotu 01.09 a v nedeľu 02.09 do 12:00.

Po skončení programu každého dňa, budú návštevníci požiadaní o opustenie priestorov okolo pódií aby sme mohli priestory vyčistiť a pripraviť ich tak na daľší deň.

V nedeľu ráno o 05:00 sa festival oficiálne končí. Počas festivalu môžu návštevníci s platnou páskou (náramkom) otvorený areál kedykoľvek opustiť a opäť sa vrátiť bez obmedzenia. Návštevníkovi bude pri každom vstupe a výstupe páska skontrolovaná organizátorom festivalu. Festivalový identifikačný náramok je neprenosný a počas festivalu si ho odporúčame nedávať z ruky dole, pretože pri jeho poškodení je považovaný za neplatný a nemusíte sa dostať späť do festivalového areálu.

Pri vstupe a na ďalších miestach obdržia návštevníci letáčiky s mapkou areálu a časovým line-upom. Neďaleko bude postavený SKALY Info stánok, kde sa dozviete potrebné informácie alebo zakúpite reklamné predmety festivalu SKALY. V areáli bude k dispozícii záchranná služba a hasičská hliadka – ich pozíciu získate na mapke.

 

Zákazy

Na festival je zakázané vnášať sklenené nádoby, plechovky,  a iné nebezpečné predmety, toxické a omamné latky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Ďalej je zakázané fotografovanie /výnimkou sú osobné digitálne fotoaparáty a telefóny (viď sekciu Foto a Video)/ a zhotovovanie audio-video záznamov v priebehu akcie. Strážna služba môže prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu.

 

Foto a video

Fotografovanie koncertov či divadelných predstavení je povolené výlučne len akreditovaným fotografom a v areáli platí absolútny zákaz neakreditovaného fotografovania. Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti. Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta…) je zakázané v priestoroch celého festivalu – okrem akreditovaných filmových štábov.

 

Jedlo a pitie

Do areálu nebude možné priniesť si alkoholické a nealkoholické nápoje v sklenených flašiach a ani v plechovkách. Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych a vegánskych) a nápojov. Budú rozmiestnené v niekoľkých gastro zónach. Z tohto dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie.

 

Bezpečnosť

Festival SKALY reflektuje situáciu vo svete a preto pristupujeme k nasledovným bezpečnostným opatreniam:

  • Zvýšené a detailnejšie kontroly návštevníkov pri vstupe do festivalového areálu.
  • Platí prísny zákaz vnášať do priestoru konania festivalu sklenené nádoby, sklenené fľaše, nádoby pod tlakom, pyrotechnické predmety, zbrane akéhokoľvek druhu a predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov.
  • Vstup do festivalového kempu nie je s autom povolený.
  • Zákaz zakladať a manipulovať s ohňom, kdekoľvek v areáli festivalu, kempu a parkoviskách.

Pred festivalom bude zvýšený počet policajných hliadok, ktoré budú dozerať na vaše bezpečie.
V prípade nutnosti evakuácie festivalového areálu, prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície, organizátorov a nasledovali obrazové značenia, ktoré budú umiestnené na festivale a v jeho okolí.

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a areál opúšťali únikovými zónami, ktoré sú označené na mape. Evakuačná mapa bude umiestnená v vo festivalovom areáli. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.

 

Drogy

Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude monitorovať polícia.

 

Hygiena

V areáli festivalu sa budú nachádzať chemické aj splachovacie záchody, ktoré budú pravidelne čistené. V celom areáli sa nachádza niekoľko zdrojov pitnej vody (vyznačené na festivalovej mapke).

 

Kemping

Ubytovanie vo vlastných stanoch, len na vyhradených miestach v oplotenom areáli festivalu. Viac info tu.

 

Doprava

Vlakovými a autobusovými spojmi do obcí Porúbka a Rajecké Teplice, dohodnuté je aj taxi pre účastníkov festivalu so špeciálnou zľavou. Viac informácií nájdete tu.

 

Ostatné

V prípade úrazu či v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, aj neznámeho) kontaktujte zdravotníkov. Na festivale budú non-stop viaceré miesta so zdravotníckym personálom označené červeným krížom. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu. Presné umiestnenie nájdete na mape festivalu. Info o umiestnení tiež podajú označení členovia usporiadateľskej služby, prípadne pracovníci z festivalovej Crew. V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (mimo areálu festivalu) volajte 112.

Každoročne sa na festivaloch po celom Slovensku objavuje veľké množstvo krádeží, ktorým bohužiaľ často krát nikto nevie úplne zabrániť. Prosíme vás, aby ste aj vy pomohli obmedziť krádeže, ktoré vedia veľmi znepríjemniť zážitok z festivalu. Nedajme zlodejom šancu!

Odporúčame našim návštevníkom, aby si nebrali nepotrebné cennosti na festival. Predídete tak ich potenciálnemu odcudzeniu. Cenné veci si noste pri sebe. Taktiež vás žiadame, aby ste nahlásili podozrivú osobu polícii, ak by ste boli svedkami krádeže.

1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup komukoľvek na festival, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.

3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať toto označenie alebo bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody.

4. Všetky označenia návštevníka – textilné náramky sú majetkom organizátora do ukončenia festivalu.

5. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

6. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, je na festivale zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

7. Vstup na festivalové pódia a oblasti vyhradené pre účinkujúcich a organizátorov je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

8. Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov je prísne zakázané, na vlastné riziko a organizátor festivalu nenesie žiadne zodpovednosti v prípade akýchkoľvek problémov.

9. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.

11. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený alebo bude návštevník vyvedený z areálu bez náhrady nákladov na vstup.

12. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.

13. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.

14. Vo všetkých stanoch a objektoch v rámci festivalu platí prísny zákaz fajčenia.

15. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.

16. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

17. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.

18. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.

19. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

21. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

22. Počas celej doby trvania festivalu organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie svojich návštevníkov a tretích osôb a každý kúpou vstupenky vyjadruje súhlas, že je na festivale dobrovoľne, na vlastné riziko, zodpovedá sám za seba (za neplnoletých zodpovedajú zákonní zástupcovia) a súhlasí so všetkými podmienkami organizátora festivalu.